lauantai 16. kesäkuuta 2018

TALOYHTIÖN TILINTARKASTAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET


Tilintarkastaja on yhtiön osakkaiden valitsema ja vastuullisesti tehty tilintarkastus on osakkaiden turva. Taloyhtiön tilintarkastajalla tulee olla tietyt yleiset kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset. Vajaavaltainen, kuten alaikäinen tai muutoin holhouksenalainen, ei voi toimia tilintarkastajana. Tilintarkastajaksi voi voida myöskään valita konkurssissa olevaa henkilöä tai tilintarkastusyhteisöä.

Tilintarkastaja ei saa olla myöskään esteellinen hoitamaan tehtäväänsä. Esteellisyyssäännösten perustella tilintarkastajana ei voi olla yhtiön hallituksen jäsen tai tämän avo- tai aviopuoliso tai lähisukulainen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.
 
Asunto-osakeyhtiölaissa on maininnat tilintarkastajan kelpoisuudesta, joihin on syytä perehtyä ennen tilintarkastajan valintaa. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä tilintarkastajien lukumäärästä ja pätevyydestä.

 

LÄHDE: Tilintarkastus. www.Taloyhtiö.net > haettu 16.5.2018.

perjantai 1. kesäkuuta 2018

MITÄ TEKEE TILINTARKASTAJA?


Tilintarkastajan tehtävä on valvoa, että yrityksen tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallinnon tarkastus on osa lakisääteistä tilintarkastusta. Hallinnon tarkastuksen tavoitteena on selvittää vastuuvelvollisten lainmukaisuutta ko. yhteisölainsäädännön säännösten perusteella.

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu
tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava yhteisön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilintarkastuslain mukaan tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.

Kertomuksessa annettava lausunto oikeista ja riittävistä tiedoista sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ristiriidattomuudesta voi olla vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen.

Tilintarkastusstandardien mukaan tilintarkastajan tulee ennen tilintarkastuskertomuksen antamista pyytää toimivalta johdolta kirjallinen vahvistusilmoitus. Vahvistuskirjeessä johto vahvistaa, että tilinpäätös on laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti ja että johto on antanut tilintarkastajalle kaikki tarvittavat tiedot tilintarkastustoimeksiannon ehdoissa sovitulla tavalla. Johdon vahvistuskirjeellä ei muuteta yhtiön hallituksen, toimivan johdon, työntekijöiden eikä tilintarkastajan velvoitteita tai vastuita.