keskiviikko 1. huhtikuuta 2020

TILINTARKASTUS CONTRA TARKASTUS


Pienyritysten tilintarkastusta tulkittaessa herää kysymys, kuinka kauan Suomessa voidaan soveltaa virallisellakaan tasolla vain yhtä taloudellisen raportoinnin varmennustapaa tilintarkastusta. Näyttää ilmeiseltä, ettei samojen säädösten soveltaminen tilintarkastuksessa toisaalta pörssiyhtiöissä ja toisaalta pienyrityksissä anna riittävästi liikkumavaraa ammatillisen harkinnan soveltamiseen pienyritysten kohdalla. Pienyritysten tilintarkastajat eivät näytä saavan enää käyttää vapaasti hiljaisen tiedon voimavaraansa, kun pitää keskittyä siihen, että laajamittaisten tilintarkastussuositusten yksityiskohtien ohjeistus näkyy heidän työssään. ISA-standardien mukainen dokumentointi vie tarkastajan ajan niin, että hänen oikeaksi työkseen kokema tarkastus kärsii. Tilintarkastajan käyttämää hiljaista tietoa ei ehdi tai ei ole mahdollistakaan dokumentoida. Tilintarkastajan laadunvalvoja huomioi vain doku-mentoidun osan tilintarkastustyöstä.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmentamisessa voidaan pienyrityksissä saavuttaa tilinpäätöksen käyttäjien kannalta riittävä varmuustaso muillakin tavoin kuin ISA-standardien mukaisella tilintarkastuksella, joka sekään ei takaa informaation oikeellisuuden varmistusta. Tutkimukseni aineiston hankinnan aikaan ja nykyiselläänkin standardit ovat tarkoituksenmukaisia vain listatuille ja suurille yhtiöille.  Hyvää tilintarkastustapaa voidaan noudattaa myös sellaisissa varmennuspalveluissa, jotka eivät laajojen kansainvälisten standardien määrityksiä täytäkään.

LÄHDE: Satopää Rauno (2019) Hyvän tilintarkastustavan käsitteellistäminen ja käytännön muotoutuminen, Annales universitatis Turkuensis Ser. E Tom.52.

maanantai 16. maaliskuuta 2020

TILINTARKASTUKSEN ULOTTOVUUSNÄKÖKULMAT


Tapaulottuvuus

Hyvä tilintarkastustapa-käsite sisältää kolmenlaisia elementtejä: varmennuspalveluelementtejä, eettisiä elementtejä ja hyväksyttävyyselementtejä. Ne muodostavat viitekehyksen tapaulottuvuuden.

 Varmennuspalveluun sisältyy yrityksen menneen ajan ja tulevaisuutta koskevan taloudellisen informaation tarkastaminen. Tilintarkastajan tekninen suoritustapa arvioidaan tilintarkastussäädösten vaatimusten mukaisesti. Eettiseen elementtiin sisältyy tapanormien noudattaminen: rehellisyys, objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus, riippumattomuus sekä omatunto ja moraalinen vaisto.

 Tilintarkastajan työn hyväksyttävyys kontrolloidaan laadunvalvonnalla. Hyväksyttävyyselementit edellyttävät, ettei tarkastettuun aineistoon jää olennaista virheellisyyttä tai puutetta. Tilintarkastustavan hyvyys on arvioitava kaikilla kolmella edellä mainitulla elementillä ja työn tulee täyttää kaikki kyseiset kriteerit.

Tietoulottuvuus

 Hyvän tilintarkastustavan mukainen työ edellyttää monipuolista osaamista, tietoa ja taitoa. Niistä muodostuu viitekehyksen tietoulottuvuus.

 Oman kategoriansa muodostavat käsitteelliset tiedot, jotka perustuvat virallistietolähteisiin ja muihin kirjallisiin aineistoihin. Virallistietolähteisiin sisältyvät lakitekstit ja tilintarkastussuositukset. Muihin kirjallisiin aineistoihin sisältyvät muun muassa ammattijulkaisut ja kollegiaaliset ratkaisut. Tilintarkastajalla on ammattinsa valvojien asettama velvollisuus opiskella tilintarkastusta, kirjanpitoa ja verotusta eli käsitteellistä tietoa koko työuransa ajan.

Toisen kategorian muodostaa hiljainen tieto. Siihen kuuluvat mentaalisten mallien ja tekemällä opittujen taitojen luokka. Mentaalisten mallien sovellustaso sisältää mielikuvat, intuitiot ja skeemarakenteet. Tekemällä opittuihin taitoihin sisältyvät tilinpäätöksen eli yrityksen taloudellisen tilanteen tulkinta ja ammatillinen harkinta. Ammatillista harkintaa sovelletaan tilintarkastuksenerilaisten käytäntöjen ja menettelytapojen noudattamisessa.

Empiirisessä tutkimuksessa hiljainen tieto nousi esiin tyypillisimmin asiakkaan valinnan ja tilinpäätöksen osatekijöiden hahmottamisen alueilla. Tilintarkastajat pyrkivät hiljaisen tiedon ohjaamina muun muassa eroon epäilyttävistä tarkastuskohteistaan.

 

LÄHDE: Hyvä tilintarkastustapa toteutuu pienyrityksissä monitapaisesti (2020). Turun seudun ekonomit 1/2020.